Privātuma politika


    SIA „BEAUTY BALTIKUM“ PRIVĀTUMA POLITIKA

SIA „Beauty Baltikum“ ir svarīga jūsu uzticība, un mēs apņemamies aizsargāt jūsu personiskos datus. No 2018. gada 25. maija stājās spēkā izmaiņas datu aizsardzības likumā. Tas ir pozitīvs solis uz priekšu, kas palielina jūsu esošās tiesības uz datu privātumu un drošību, kā arī uzlabo jūsu personiskās informācijas aizsardzību, pret ko mēs attiecamies ļoti nopietni. Mēs esam atjaunojuši mūsu Privātuma politiku, lai atspoguļotu šīs pozitīvās izmaiņas, kā arī informētu jūs par to, kā mēs iegūstam, uzglabājam un apstrādājam jūsu personas datus. Mēs paskaidrojam arī to, kā jūs varat ar mums sazināties, lai īstenotu savas tiesības. Mēs turpināsim rūpēties, lai jūs esat informēts par jaunumiem, aktualitātēm un piedāvājumiem saistībā ar mūsu inovatīvajiem produktiem un pakalpojumiem.

Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai informāciju par personas datu apstrādes mērķi, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas un apstrādes laikā.
Sadarbojoties ar SIA „Beauty Baltikum“, no personas var tikt prasīta personīga rakstura informācija, tai skaitā vārds un uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese. Informācija ir nepieciešama tiešās sadarbības nodrošināšanai – pasūtījuma apstrādei, piegādei un norēķinu administrēšanai un/vai darba attiecību nodibināšanai un uzturēšanai.
SIA „Beauty Baltikum“personas dati tiek izmantoti ievērojot visaugstākos drošības standartus.


    PERSONAS DATU PĀRZINIS UN TĀ KONTAKTINFORMĀCIJA   

        Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA „Beauty Baltikum“, vienotās reģistrācijas Nr.LV 50003276171, juridiskā adrese A.Deglava iela 124-64, Rīga, LV-1082. SIA „Beauty Baltikum“ faktiskā adrese: Raunas iela 44, k1, biznesa centrs „Tomo“, Rīga, LV-1039. Kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos var iegūt pa šādiem Tel numuriem. 67374803, 66013939 mob. 20040041, 20009705, 26327397, 29220271 vai e-pasta adresēm: infolv@beauty-baltikum.com, janssen@beauty-baltikum.com, info@beauty-baltikum.com. Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties SIA „Beauty Baltikum“ faktiskajā adresē, var uzdot jautājumu par personas datu apstrādi.

    DOKUMENTA PIEMĒROŠANAS SFĒRA.

Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu – SIA „Beauty Baltikum“ klientu, sadarbības partneri, darbinieku, darba vietas kandidātu vai uzņēmuma apmeklētāju. Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:

·         fiziskajām personām – darbiniekiem, potenciālajiem darbiniekiem, klientiem un citiem pakalpojumu lietotājiem (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem);

·         SIA „Beauty Baltikum“ teritorijas un telpu apmeklētājiem, tajā skaitā, attiecībā uz kuriem tiek veikta videonovērošana.

SIA „Beauty Baltikum“ rūpējas par personas privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro personas tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem - Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā. Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē persona sniedz datus (SIA „Beauty Baltikum“ interneta mājas lapā, e-pasta formātā, telefoniski vai klātienē) un kādās uzņēmuma sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.


    PERSONAS DATU APSTRĀDES MĒRĶIS.


SIA „Beauty Baltikum“ apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:

  • Pakalpojumu sniegšanai un preču pārdošanai;
  • Klienta identificēšanai;
  • Līguma un/vai rēķina sagatavošanai un parakstīšanai;
  • Preču piegādei un/vai pakalpojumu sniegšanai;
  • Garantijas saistību izpildei;
  • Klientu apkalpošanai;
  • Iebildumu izskatīšanai un apstrādei;
  • Klientu noturēšanai, lojalitātes celšanai, apmierinātības mērījumiem;
  • Norēķinu administrēšanai;

SIA „Beauty Baltikum“ pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanai, iebildumu izskatīšanai un apstrādei, tālruņa sarunu ierakstu ietvaros. Sarunu ieraksti tiek glabāti trīs mēnešus. Pēc šī termiņa beigām SIA „Beauty Baltikum“ nodrošina pilnīgu datu automātisku dzēšanu.

SIA „Beauty Baltikum“ īpašuma un personu drošībai, zādzību un krāpniecisku darbību novēršanai SIA „Beauty Baltikum“ teritorijā un telpās, noziedzīga nodarījuma fiksēšanai, iespējamo likumpārkāpēju identificēšanai Video novērošanas ietvaros. Videonovērošanas ietvaros dati tiek glabāti trīs mēnešus. Pēc šī termiņa beigām SIA „Beauty Baltikum“ nodrošina pilnīgu datu automātisku dzēšanu, ja dati iepriekš nav pieprasīti vai nav konstatēti noziedzīgi nodarījumi. Ja dati iepriekš ir pieprasīti no kompetentām valsts vai pašvaldību institūcijām vai ir konstatēti noziedzīgi nodarījumi, datus uzglabā pēc nepieciešamības.

Informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā;

Citos specifiskos nolūkos, par kuriem persona tiek informēta brīdī, kad sniedz attiecīgus datus SIA „Beauty Baltikum“.

PERSONAS DATU APSTRĀDE UN ORGANIZĀCIJA

SIA „Beauty Baltikum“ apstrādā personas datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus. Personas dati var tikt nodoti uzticamiem servisa partneriem, kas sniedz konkrētus pakalpojumus, piemēram - resursu plānošanas sistēmas nodrošinātājiem, uzņēmumiem, kas sniedz apsardzes/ drošības, finansu nozares un kurjerdienesta pakalpojumus. 


    PERSONAS DATU SAŅĒMĒJU KATEGORIJAS.

SIA „Beauty Baltikum“ neizpauž trešajām personām personas datus vai jebkādu sadarbības laikā iegūtu informāciju, izņemot:

·         ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju (piemēram, bankai norēķinu ietvaros, kurjerpasta dienestam pasūtījuma piegādei ārpus SIA „Beauty Baltikum“ piegādes zonas, resursu plānošanas sistēmas uzturētājam datu uzglabāšanas un apstrādes nolūkā, apsardzes uzņēmumam videonovērošanas ietvaros drošības nodrošināšanai);

·         ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;

·         ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos SIA „Beauty Baltikum“  likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi šīs likumīgās intereses.

     PERSONAS DATU GLABĀŠANAS ILGUMS.

SIA „Beauty Baltikum“ glabā un apstrādā personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

·         tikai tik ilgi, kamēr ir spēkā ar personu noslēgtais līgums;

·         kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā SIA „Beauty Baltikum“ vai persona var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā);

·         kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt;

·         kamēr ir spēkā personas piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

Pēc tam, kad augstākminētie apstākļi izbeidzas, personas dati tiek arhivēti, dzēsti vai likvidēti.

1.    PIEKĻUVE PERSONAS DATIEM UN CITAS PERSONAS TIESĪBAS.

Personai ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi.  Personai saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir arī tiesības pieprasīt SIA „Beauty Baltikum“ piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz personu, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz SIA „Beauty Baltikum“ likumīgajām (leģitīmajām interesēm), kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no SIA „Beauty Baltikum“ pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs.

Persona var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:

·         rakstveida formā klātienē SIA „Beauty Baltikum“ biroja veikalā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;

·         elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu.

Saņemot personas pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, SIA „Beauty Baltikum“ pārliecinās par personas identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

SIA „Beauty Baltikum“ atbildi personai nosūta pa pastu uz viņa norādīto kontaktadresi ierakstītā vēstulē vai e-pastā, pēc iespējas ņemot vērā personas norādīto atbildes saņemšanas veidu.

SIA „Beauty Baltikum“ nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un personas iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, personai ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē - Datu valsts inspekcijā.

1.           SAZIŅA AR PERSONU.

SIA „Beauty Baltikum“ veic saziņu ar personu, izmantojot personas norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, pasta adresi). Saziņu par pakalpojumu līgumsaistību izpildi SIA „Beauty Baltikum“ veic uz noslēgtā līguma un/vai izrakstītā rēķina pamata (piemēram, pakalpojumu piegādes vai izmaiņu saskaņošana, informācija par rēķiniem u.c.).

1.           KOMERCIĀLI PAZIŅOJUMI UN SAZIŅA AR DATU SUBJEKTU.

Lai sniegtu personai informāciju par aktuālajiem piedāvājumiem un jaunumiem, kas varētu personu interesēt, SIA „Beauty Baltikum“ var izmantot personas datus marketinga un sakaru aktivitātēs. Persona var jebkurā brīdī atteikties no šo reklāmas sūtījumu saņemšanas kādā no veidiem:

·         izmantojot komerciālajā paziņojumā paredzēto automatizēto iespēju atteikties no turpmāku paziņojumu saņemšanas, noklikšķinot uz atteikšanās norādes attiecīgā komerciālā paziņojuma (e-pasta) beigās;

·         nosūtot e-pastu uz adresi: infolv@beauty-baltikum.com, janssen@beauty-baltikum.com, info@beauty-baltikum.com.

·         zvanot uz SIA „Beauty Baltikum“ veikalu  un biroju: 67374803, 66013939 mob. 20040041, 20009705, 26327397, 29220271

·         klātienē SIA „Beauty Baltikum“ veikalā un birojā: Raunas iela 44, k1, biznesa centrs „Tomo“, Rīga, LV-1039

1.        CITI NOTEIKUMI

SIA „Beauty Baltikum“ pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts personas pieprasījums. Pieprasījuma apstrāde var tikt veikta līdz pat trīs darba dienām.
SIA „Beauty Baltikum“ nekad nepieļaus personīgo datu izmantošanu reklāmas un sakaru vajadzībām no trešo personu puses.

SIA „Beauty Baltikum“ ir tiesības veikt papildinājumus Privātuma politikā, padarot pieejamu personai tā aktuālo versiju SIA „Beauty Baltikum“ interneta mājas lapā.
SIA „Beauty Baltikum“ interneta mājas lapā var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājas lapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko SIA „Beauty Baltikum“ nenes atbildību.

                Šis Privātuma paziņojums stājas spēkā no 2018. gada 25. maija.